Bilimsel Program

20 Kasım 2017 Pazartesi
  İstanbul Salonu Edirne Salonu Bursa Salonu Söğüt Salonu
09:30 - 10:45 Açılış Programı
ve
Osmanlı Arşiv Belgeleri Sergi Açılışı
     
10:45 - 11:00 Coffee Break ( Çay-Kahve Arası)
11:00 - 12:15 Açılış Konferansı

Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu

Kongre Onursal Başkanı
     
12:15 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:20 ORTADOĞU ÖZEL OTURUMU      
Oturum Başkanı:
Azmi Özcan
Basra Körfezinde Osmanlı Mirası Üzerine Kurulan Dengeler
Zekeriya Kurşun
Irakta Türk Kültür Mirası: Dünü, Bugünü ve Yarını
Suphi Saatçi
Suriye'de Türk Kültür Varlığı: Dünü, Bugünü ve Yarını
Mahmut Zeyn El Abidin
Kuzey Afrika’da Dünden Bugüne Türk varlığı
Süleyman Kızıltoprak
15:20 - 15:35 Coffee Break ( Çay-Kahve Arası)
15:35 - 16:50   Osmanlı Arşivleri ve Sorunlar Balkanlarda Osmanlı Arşivleri Kültürel Miras Kaynağı Olarak Arşivler
Oturum Başkanı:
Feridun Emecen
Oturum Başkanı:
Dragi Gjorgijev
Oturum Başkanı:
Sacit Aslantekin
Arşivler ve Araştırmacılar
Erhan Afyoncu
Balkanlarda Özellikle Makedonya'daki Osmanlı Arşivi Mirası ve Yararları
Adnan Şerif
Kültürel Mirasın Arşivsel Boyutları: Kavramlar, Algı ve Yaklaşımlar
Fatih Rukancı
Türk İslam Medeniyetinin Evrensel Müessesesi  Osmanlı Arşivi
Numan Aruch
Sırbistan'da Saklanan Osmanlıca Malzeme ve Belgeler
Mirjana Marinković
Kültürel Miras Kurumu Arşivlerin Etkin Kullanımında ve Kültürel Belleğin Korunmasında Yetkinlik:  Arşiv Okuryazarlığı
Coşkun Polat
Osmanlı Belgelerinden Yararlanırken Yabancı Araştırmacıların Karşılaştıkları Zorluklar
Fazıl Bayat
Osmanlı Belgelerinin 19. Yüzyıl Bulgar Milletine Ait Belgelerin Üzerindeki Etkisi
Orlin Sabev
Kültürel Mirasın Geleceğe Aktarılmasında Folklor Arşivleri: Osmanlı Coğrafyası Modeli
Hatice İnci Önal, Ayşe Nuray Önal
Bosna'da Yakılmış Olan Osmanlı Arşivleri Bize Ne Söyler: Bosna Savaşı'nda 1992 Yılında Yok Olan Osmanlı Arşiv Belgeleri ve Gelecekteki Araştırmaların Perspektifi
Adnan Kadrić
"Turkish (Ottoman) Sources for the History of Montenegro" – Presentation of the Project
Šerbo Rastoder- Admir Adrović
Archive is the Main Link Between the Past and the Present Leading to the Bright Future
Feruza Akhmadalieva
16:50 - 17:05 Coffee Break ( Çay-Kahve Arası)
17:05 - 18:20   Osmanlı Dönemi Toprak Sistemi Türkiye Kurum Arşivleri ve Arşivcilik Faaliyetleri
Arşivlerde Tanımlama, Kataloglama ve Erişim
Oturum Başkanı:
Yunus Koç
Oturum Başkanı:
Fatih Rukancı
Oturum Başkanı:
Fahrettin Özdemirci
Osmanlı Arazi Sisteminin Tedvini, Tatbiki ve Geliştirilmesinde Ulemanın Hizmetleri Hakkında Bazı Değerlendirmeler
Mehmet İpşirli
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün Önemi
Muhammet Ahmet Tokdemir
Arşiv Malzemesinin Tanımlanmasında Sürdürülebilirlik: Ulusal ve Uluslararası Standartların Analizi
Bahattin Yalçınkaya
Erken Dönem Osmanlı Toprak Tasarrufunda Statü Farklılaşması: Çiftlikler
Alaattin Aköz
Türk Tarih Kurumu Arşivi ve İşleyişi
Semiha Nurdan
Yeni Kataloglama Kuralları  RDA’ya Göre Osmanlı Coğrafyası Arşiv Belgelerinin Kimliklenmesi
Mustafa Bayter
Mâlikâne-Divanî Sisteminin Karaman Eyaletinde Aldığı Şekiller
Doğan Yörük
Genelkurmay Atase Daire Başkanlığı Arşivi
Bülent Durgun
Son Dönem Osmanlı Kültürel ve Siyasi Hayatında Uluslararası Yayın Değişimi ve Kitap Diplomasisi
Hakan Anameriç
Timar Tevcih Sisteminde "Şahitlik" Beyanının Önemi Üzerine Bazı Düşünceler
Emine Erdoğan Özünlü
Yakınçağ Tarih Araştırmalarında Deniz Tarihi (Bahriye) Arşivi’nin Önemi
Mehmet Korkmaz
Arşivlerde Bilgi Erişim
Oya Gürdal Tamdoğan
  Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşivi ve Arşiv Otomasyon Projesi
Beste Pehlivan Sun
 
21 Kasım 2017 Salı
  İstanbul Salonu Edirne Salonu Bursa Salonu Söğüt Salonu
09:30 - 10:45   Osmanlı Hukuku ve Mülkiyet Ortadoğu Araştırmaları ve Arşiv Küreselleşen Dünyada Arşivler
Oturum Başkanı:
Mehmet Akif Aydın
Oturum Başkanı: 
Miyase Koyuncu Kaya
Oturum Başkanı:
Özgür Külcü
Osmanlı Hukukunda Mülkiyet Hakkı, Gayrimüslim Teba’nın Taşınmaz Edinimi ve Emvâl-i Metruke
Gül Akyılmaz
II. Abdülhamid’in Çiftlikleri
Hasan Soydan
Global Archive - Memory, Identity, Globalization-
Abdullah İbrahim
Osmanlı Ülkesinde Bulunan Taşınmazlar Üzerinde Yabancıların Miras Hakkı
Belkıs Konan
Sultan II. Abdülhamid Devrinde Filistin'de Bulunan Rothschild Arazileri
Sezai Balcı 
Competing with Robots - Can the Records Profession with Stand the Challenges
Sherry L. Xie
Osmanlı Döneminde Kurulan Kilise Vakıflarının Mülkiyet Sorunları
Nuran Koyuncu
Osmanlı Devleti'nin Merkezileşme Politikasında Suriyeli Melhame Kardeşler
Levent Küçük
Talking Records: The Legal Evidentiary Value Of Archives
John Gathegi
Osmanlı Devleti’nde Mirî Arazi Üzerine İnşa Edilen Gayrimüslim Mabet ve Mekteplerinin Hukukî Statüsü (19. Yüzyıl Bağlamında)
Muhammed Ceyhan
Arşiv Belgeleri Işığında Milli Mücadele Döneminde Halep ve Kuzeyi
Enes Demir
Neglected Bailiwick: History Education and Importance  of Archives in Bosnia&Herzegovina
Amir Duranović
10:45 - 11:00 Coffee Break ( Çay-Kahve Arası)
11:00 - 12:15   Osmanlı Tahrirleri ve Diplomatika Osmanlı Tarihi Araştırmaları ve Arşivleri Arşivlerde Koruma ve Restorasyon Faaliyetleri
Oturum Başkanı:
Mustafa Öztürk
Oturum Başkanı:
Mehmet Akif Erdoğru
Oturum Başkanı:
A. Oğuz İcimsoy
Antroponimim Veri Tabanı Olarak Yaya Tahrir Defterleri: 1466 Tarihli Kütahya Örneği
Turan Gökçe
Vilayet Arşivlerinin Nadir Örneklerinden Biri: Kayseri Vilayet Arşivi
Mehmet İnbaşı
Fiziksel Korumada Öncelikler ve Restorasyonun Yeri
Şekibe Nihal Somer
TKGM Arşiv Belgelerine Göre Lale Devri Tahrirleri
Yılmaz Kurt
Gümülcine Müftülüğü Arşivi
Cengiz Parlak
"The Long Road From Restoration To Stabilization: Ethic And Aesthetic"
Ana Beny
XIX. Yüzyılda Cülus Hatt-ı Hümayunlarındaki İçerik Değişimi
Ali Akyıldız
Osmanlı Matbuat Tarihinin Kaynağı Olarak Meşihat Arşivi
Filiz Dığıroğlu
Yazma Eserlerin Koruma ve Onarım Anlayışları Üzerine Düşünceler
Nil Baydar
Mülkü Mülksüzleştirmek: Temettuatlar Nasıl Okunamaz
Ayla Efe
Ottoman Heritage in Bosnia an Herzegovina- Shari'a Court of Sarajevo (1878-1916.)
Fuad Ohranović
Ayasofya Vakfiyesinde Yapılan Restorasyon ve Konservasyon Uygulamaları
Maşide Zorlu
12:15 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:20 ZORUNLU GÖÇ ÖZEL OTURUMU
Oturum Başkanı:
Hikmet Özdemir
Ermeni Meselesinde Arşivlerin Rolü
Yusuf Sarınay
II. Abdülhamit Döneminde Ermeni Sorunu
Ramazan Erhan Güllü
II. Meşrutiyet Döneminde Ermeni Meselesi (1908-1914)
Recep Karacakaya
Uluslararası İlişkiler-İddialar-Belgeler Çerçevesinde Birinci Dünya Savaşı Sırasında Ermeni Sorunu
Haluk Selvi
Harb-i Umumi Sonrası Türkiye’de Ermeni Nüfusu (1918-1923)
İbrahim Ethem Atnur
15:20 - 15:35 Coffee Break ( Çay-Kahve Arası)
15:35 - 16:50    Tahrir Defteri Bağlamında Balkanlarda Nüfus, Yerleşim ve Ekonomi Osmanlı Tahrir ve Avarız Defterleri Geleceğe Açılan Kapı Olarak Arşivler
Oturum Başkanı:
Emir Filipović
Oturum Başkanı:
Hatice Oruç
Oturum Başkanı:
  Bülent Yılmaz
The Settlement Pattern and Demographic Development of the Territory of the Former Kaza of Izdin (Lamia) in Central Greece from the 15th to the 20th Century According to Tahrirs, Cizye and Vakf Defters, and Greek Sources: An Exception to the General Pattern?
Machiel Kiel
Niğbolu Vilayeti’nin Son Mufassal Defteri ve "Klasik Dönem"’in Sonu
Evgeni Radushev-Göksel Baş
Building an Event-Based Ontology Model for Historical Collections and Archival Descriptions
Eun G. Park
Land Property in Ottoman Rumeli –Case Study on Land Possession System in Parts of Paşa Sancak, Ottoman Rumeli (Copies of Hüccets and Sınırnames Preserved in Ottoman Tapu Tahrir Defters of XVI-XVII Centuries).
Milena Petkova-Encheva
Vidin Sancağı’nın İktisadına ve Demografisine Işık Tutan Osmanlı Defterleri (1839-1876)
Margarita Dobreva
Dijital Çağda Bilginin Oluşumu ve Güvenilirliğini İlişkin Koşullar Çerçevesinde Kurumsal Arşiv ve Belge Yönetimi Stratejilerinin Geliştirilmesi
Özgür Külcü
Ottoman Tax Registers (Tapu Tahrir Defterleri) - A Source for the Development of Ore-Mining in the Sakar Mountain in 15th -16th Century.
Stefan Dimitrov
Arşiv ve Tarihî Çalışmalar: Tahrir ve Avârız Defterlerine Dair Bir Haritalama Denemesi
Yunus Uğur
Arşivlerde Dijital Fırsatlar ve Dijital Hizmetlerin Araştırma Süreçlerine Yansımaları: Bellek Kurumlarında Ortak Girişimler
Hüseyin Odabaş
Otoman Census Book (Tapu Tahrir Defterleri) As Sources for the Historical Demography of Medieval and Early Ottoman Period: (On the Example of the Census Book for the Province of Smederevo 1476-1560).
Ema Miljković
Some Spatial and Temporal Aspects of Ottoman Accommodation in the Hungarian Kingdom - The Possibilities of  Visualization in GIS
Gabor Demeter, Éva Szepesiné Simon,
A Knowledge Management Approach for Digital Cultural Heritage Preservation
Kımız Dalkır
16:50 - 17:05 Coffee Break ( Çay-Kahve Arası)
17:05 - 18:20   Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Şam ve Irak Osmanlı Coğrafyasında El Yazmaları Kuzey Afrika ve Osmanlı Arşiv Mirası
Oturum Başkanı:
Süleyman Kızıltoprak
Oturum Başkanı:
Mehmet Ali Akkaya
Oturum Başkanı:
İdris Bostan 
Osmanlı Döneminde Irak Yahudileri
Sinan Marufoğlu
Persian Manuscripts from the Ottoman Empire in the Collection of the Library of the Hungarian Academy Of Sciences
Benedek Péri
Osmanlı Hariciye Nezaret Belgeleri Işığında 19. Yüzyılda Tunus Eyaletinin Dış İlişkileri
Fatma B. Slimane
Osmanlı İdaresinde Şam Vilayeti
Mehmet Akif Erdoğru
Revitalization of Cultural Archive Heritage in Post-Conflict Zones: Ottoman Manuscripts Archive of the Oriental Institute in Sarajevo
Dželila Babović
Importance of the Turco-Ottoman Archives in the Writing of the History of Algeria (1515-1830)
Fella Moussaoui Épouse El Kechai
Şam Şer’iyye Sicilleri ve Evamir-i Sultaniye Tasnifinin Değerlendirilmesi
Mustafa Öztürk
Organized and Supervised Copying of Manuscripts as a Endowment:  An Arabic Manuscript From Sanjak of Herzegovina
Muamer Hodžić
Birinci Dünya Savaşında Fas: Teşkilat-ı Mahsusa Faaliyetleri ve Alman-Osmanlı Propagandalarına İlişkin Batı Kaynaklı Değerlendirmeler
F.Rezzan Ünalp
Osmanlı Şehir Araştırmalarında Evkâf Tahrir Defterlerinin Önemi: Livâ-i Şam Evkâf ve Emlâk Tahrir Defterinin Anlattıkları
Hasan Hüseyin Güneş
Slavic Manuscripts in the Ottoman Period
Violeta Martinovska
The Ottoman Archives is an Essential Affluent of the Moroccan-Turkish Common Historical Memory
El Mostafa El Ktiri
22 Kasım 2017 Çarşamba
  İstanbul Salonu Edirne Salonu Bursa Salonu Söğüt Salonu
09:30 - 10:45   Arşiv Kaynaklarında Etnik Hareketlilikler Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kaynakları Osmanlı Coğrafyasında Sınırlar
Oturum Başkanı:
Osman Köse
Oturum Başkanı:
John Gathegi
Oturum Başkanı:
Hans Georg Majer
Ermenistan Arşivlerinde Ermeni- Türk İlişkileri ile İlgili Ortaya Çıkarılan Yeni Belgeler Üzerine
Gafar Mehdiyev
Turkish Documents Preserved by the National Archives of Romania
Alina Pavalescu,  Gabriela Preotesi
The Importance of Using Ottoman Archival Documents to Study Border Issues of Ottoman Empire During the Early Modern Period
Elma  Korić
Almanya Parlamentosu’nun Ermeni Meselesine Dair Aldığı İki Kararın Tarihi Arka Planı
Mustafa Çolak
Ottoman Documents in the National Archives of Romania. Realities and Perspectives.
Turcitu Victor-Claudiu
Bir “Sınırsız” İmparatorluk: 16. Yüzyılda Osmanlıların Macaristan’daki İlerlemesi
Éva Sz. Simon
Bulgar Arşivlerindeki Raporlara Göre I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Bulgaristan’da Hınçaklar
Bülent Yıldırım
Oriental Sources in the Fund of Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv.
Oksana Vasylyuk
Scripting Landscape: 19th-Century Ottoman Landscape History
Martha Mundy, Richard Saumarez Smith,
Yüzellilik Refi’ Cevad Ulunay’ın Muhbirliği Işığında “Kemalist” Türkiye Karşıtlarının İttifakı
Şaduman Halıcı
Land Registries Conserved with Montenegro State Archives - Challenges and Issues with the Preservation and Use of this Archival Material
Snežana Pejović, Joško Katelan
Arzuhals as Sources of the Ottoman Land History
Paulina Andonova
10:45 - 11:00 Coffee Break ( Çay-Kahve Arası)
11:00 - 12:15 GELECEĞİN ARŞİVCİLERİ VE HAYALİMDEKİ ARŞİV ÖZEL OTURUMU      
Oturum Başkanı:
Hamza Kandur
Uğur Ünal
Devlet Arşivleri Genel Müdürü
Gökhan Kanal
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
Refik Turan
Türk Tarih Kurumu Başkanı
Fahrettin Özdemirci
Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Ali Akyıldız
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
12:15 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:20   Dünya Arşivlerinde Osmanlı Osmanlı Tarihinde Bosna ve Hersek Osmanlı ve Arap Dünyası 
  Oturum Başkanı:
Evgeni Radushev
Oturum Başkanı:
Abdulkadir Özcan
Oturum Başkanı:
Zekeriya Kurşun
  Researching Early Ottoman History in the Balkans Through Slavic, Latin And Italian Records in the Archives of Coastal Dalmatia
Emir Filipović
Bosnak Osman Pasha's Papers and the Problem of Ottoman Vizier an Pasha Archives
Hans Georg Majer
Ahsa Eyaletinin Öne Çıkan Kadıları (957-1047/ 1550-1637)
Ali Albassam
  Greek Orthodox Ecclesiastical and Communal Records as a Source for the Social History of the Ottoman Empire
Evgenia Ünal
Bosnia Eyalet on the end of 18th and 19th Century
Aladin Husić
Politics of the Ottoman Empire Towards the Lands in Mutasanifiyyah of Al-Ahsa (Najd) During The Reign of Sultan Abduihamid II. 1293-1327 ht 1576-1909 m
Mohammed Al Gorainie
  Materials about the Turkish Prisoners of War in the Archives of Ukraine (ХIX Century)
Natalia Zub
Fetih Sonrası Tahrirlerde Karşılaşılan Güçlükler: Hersek Örneği
Yunus Koç
Ottoman Legacy of Oil and Energy.
Mohanad Yousuf
  Japon Arşiv Kaynaklarında Osmanlı Coğrafyası Üzerine Bilgiler
Nobuo Misawa
XVII. Yüzyılda Hersek Sancağı: Vakıf Eserleri
Sedad Bešlija
The Private Archives of an Algerian Family of Turkish-Kuloghlı Origin the Ben Ramdan, from Janisser to the Anti-Colonial and Insurgent Marabouts
Kamal Filali
15:20 - 15:35 Coffee Break ( Çay-Kahve Arası)
15:35 - 16:50   Osmanlı'da Sosyal ve Ekonomik Hayat Osmanlı'da Kent Yaşamı ve Nüfus Filistin ve Osmanlı Arşiv Mirası
Oturum Başkanı:
Yılmaz Kurt
Oturum Başkanı:
Geza David
Oturum Başkanı:
Süheyl Sapan
Osmanlı Kanunnamelerine Göre Anadolu Sancaklarında Ölçüler ve Tartılar
Mehmet Ali Ünal
Su Şehri Nüfus Defteri Işığında Nüfus Defterlerinin Tarih Araştırmalarındaki Yeri
Hamiyet Sezer Feyzioğlu
İsrail Devlet Arşivinde Osmanlı Mirası
Yasemin Avcı
Geleneksel Zeytin Ziraatının Osmanlı Arşivindeki İzleri: 16-17. Yüzyıllarda Aşoz’da Zeytincilik
Yasemin Demircan
Osmanlı Asırlarında Kentsel Yaşam: Kayseri Örneği
Mustafa Keskin
Ottoman Documents in the Palestinian Territories
Abdulkadir Steih
Karasabandan Pulluğa: Osmanlı Ziraatını Modern Tarım Aletleriyle Geliştirme Çabaları (1860-1914)
Özkan Keskin
Census Resume
Fazileta Hafizović
"Ottoman Archives" an Important Source for Proofing the Palestinian Rights
Hasan Ayyash
Defterdar Konağı, Defterdarlık Arşivi ve Maliye Bürolarının Yönetimi (16-17. Yüzyıl)
Rıfat Günalan
Avarız Defterlerine Göre XVII. Yüzyılda Bursa Şehri'nin Avarız Yükü ve Nüfus Yapısı
Özer Küpeli
Kudüs Vâkıflarından İsfehan Şah Hatun ve Medresesi
Kenan Ziya Taş
16:50 - 17:05 Coffee Break ( Çay-Kahve Arası)
17:05 - 18:20   Arşiv Belgelerinde Gelenekli Osmanlı El Sanatları Arşivler ve Müzeler Kültürel Miras Olarak Arşivler ve Arşiv Belgeleri
Oturum Başkanı:
Savaş Çevik
Oturum Başkanı:
Burçak Madran
Oturum Başkanı:
Turan Gökçe
Yazma Eserlerde Tezhip San’atı
Çiçek Derman
Müze-Arşiv İşbirliği Bağlamında Deniz Müzesi Örneği
İlyas Gültaş
Modern Osmanlı İstatistiğinin İlk Örnek Belgeleri: Karantina Jurnalleri
Gülden Sarıyıldız
Yazma Eserlerde Hat San’atı
Uğur Derman
Vakıflar Genel Müdürlüğüne Bağlı Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Koleksiyonundaki Arşiv Belgeleri
Zübeyde Cihan Özsayiner
Hududnâmelerin Kaynak Değeri Üzerine Bir Araştırma
Mustafa Alkan
Arşivlerimizin Kalıcı Olması Konusunda Faydalı Olacak Bazı Malumat
Fuad Başar
Müze-Arşiv-Kütüphane Üçgenı “istanbul Büyükşehır Beledıyesı Hızmetlerı Kapsamında”
Fadime Geleş 
Hazine-i Evrakın Değerlendirilmesi Açısından Tapu Arşivlerinde Kullanılan Defterler
Dündar Ali Kılıç, Malik Yılmaz
Eğer Kâğıt Olmasaydı? Biz de Bu Gün Burada Olamayacaktık
Hikmet Barutçugil
Kuyud-ı Kadimenin Dün-Bugün ve Yarın Gerçekleri: Tapu Kadastro ve Harita Müzesi
Sevil Akyel
İtalya ile ilgili Düvel-i Ecnebiye Defterleri: Şekil ve Muhteva Analizi
Abdullah Zararsız
Tapu Arşivi Belgelerinin Geleneksel Sanatlar Açısından Önemi
M. Hüsrev Şubaşı
  Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı-Amerika Müzik İlişkileri
Evren Kutlay
18:30 - 21:00 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Anadolu Renkleri Gösterisi
23 Kasım 2017 Perşembe
  İstanbul Salonu Edirne Salonu Bursa Salonu Söğüt Salonu
09:30 - 10:45   Osmanlı Hukukunda Göç, Temsiliyet, Mülkiyet ve İmtiyaz Mesleleleri Osmanlı Dönemi Coğrafi ve Topografik Kayıtlar Türkiye Dışında Bulunan Osmanlı Arşivleri ve Arşiv Belgeleri
Oturum Başkanı:
Yusuf Sarınay
Oturum Başkanı:
Mehmet Ali Ünal
Oturum Başkanı:
Hamiyet Sezer Feyzioğlu
Osmanlı Tarihi Boyunca Yaşanan Zorla Göç (Tehcir) ve Göç (Hicret) Konusundaki İslam Hukuku Hükümleri ve Hukuki Düzenlemeler
Ahmet Akgündüz
Osmanlı Kaynaklarında Makedonya Adı (XV – XIX. Yüzyıl)
Dragi Gjorgiev
18. Yüzyılın Son Çeyreğinde İngiliz Arşivinde Bulunan Osmanlı Arşiv Belgeleri
Mehmet Alaaddin Yalçınkaya
Paris Barış Görüşmelerinde Boğazlar Meselesi Nasıl Ele Alındı?
Sabit Duman
Arşiv Belgelerine Göre Etnik, Coğrafi ve İdari Bakımdan Ekrâd ve Kürdistan Terimleri
Orhan Kılıç
Londra Türk Sefaret Arşivinin Osmanlı Tarih Çalışmaları Açısından Önem ve Kapsamı
Nejdet Gök
Osmanlı Arşivlerinde Yer Alan Nüfus İstatistiklerinin Temsiliyet Meselesine Dayanan Uluslararası Sorunların Çözümündeki Rolü
Emrah Çetin 
Osmanlı Belgradı:  Bir Osmanlı Şehir Haritası Üzerinden Kentsel Topografyayı Anlamaya Katkı
Enisa Alomerović Hubanić
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Konsolosluk Yazışmalarının Tek Toplu Kataloğu: Kıbrıs Konsolosluk Yazışmaları
Güven Dinç
Osmanlı Ülkesinde Demiryolu İnşasının Hukuki Dayanağı: İmtiyaz Usulü
Seda Örsten Esirgen
Tunuslu Hacı Ahmed’in İki Ayrı Arşivde Bulunan Eserleri: Harita ve Coğrafya Risalesi
Nazan Özür
Osmanlı Tarihi Araştırmaları Açısından Floransa Devlet Arşivi
Mikail Acıpınar
Trabzon Kadı Sicillerinde Mülkiyetle İlgili Kayıtlar (1735-1768)
Temel Öztürk
Osmanlı Dönemi Köy Sınırlarının Haritalanmasında Vakfiyeler ve Vakıf Hududname Defterleri
İlker Yiğit, Hasan Demirtaş
Türk Tarih Yazımında Vatikan Arşivleri
Canan Parmaksızoğlu 
10:45 - 11:00 Coffee Break ( Çay-Kahve Arası)
11:00 - 12:15   Belgelerle Osmanlı Tarihinde Göç ve Mübadele Arşiv Belgelerinde Osmanlı - Rus İlişkileri Osmanlı Arşivleri ve Arap Dünyası 
Oturum Başkanı:
Orhan Kılıç
Oturum Başkanı:
İbrahim Ethem Atnur
Oturum Başkanı:
Abdul Rahim Abu Husayn
Nüfus Mübadelesi Öncesi Tırhala’da Müslüman Ahaliye Yapılan Baskılar (1832-1914)
Ayşe Değerli
Osmanlı Arşiv Belgelerinde Rusya'nın Bazı Talepleri ve Sultan II. Abdülhamid'in Politikası
Fatma Ürekli
Suud Tarih Araştırmalarında Osmanlı Belgelerinin Kullanımı ve Tesirleri
Süheyl  Sapan
1847 Yılı Sonrası Cezayir’den Osmanlı Devleti’ne Sığınan Muhacirler ve Osmanlı Devleti’nin Muhacirlere Karşı Tutumu
Hülya Toker
Rusya Federasyonu Dış İşleri Bakanlığı “Rusya İmparatorluğu Dış Politikası Arşivi”ndeki 18. Yüzyıl Osmanlı Devleti Tarihi ile İlgili Belgelere Dair
Tofig Mustafazade
The Ottoman Archive is Indispensable Source for Studying the History of Modern Iraq
Nadia Yaseen Abed
İngiliz Konsolosluk Raporlarında Rusya’nın 1864 Kafkas Soykırımı ve Çerkezlerin Anadolu’ya Göçleri
Muhammed Köse, Süleyman Lokmacı
Kazak dönemi (1500-1800) Osmanlı-Ukrayna
İlişkileri, Ukrayna Milli Devletinin oluşumu ve Osmanlı Arşivleri
Salih Yılmaz
Banská Bystrica Devlet Arşivi’nde Bulunan Osmanlıca Belgeler
M. Fatih Çalışır
Osmanlı Devleti'nin Dıştan Gelen Göçe Dair Bir Politikası Var mıydı?
İsmet Sarıbal
Pages from the History of the Ottoman Empire Reflected in the Archival Documents from the Republic of Moldova
Ion Varta
Eğitim Tarihi Çalışmalarında Osmanlı Arşivlerinin Önemi
Ayşegül Altınova Şahin
12:15 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:20 LOZAN ÖZEL OTURUMU
Oturum Başkanı:
Zekeriya Kurşun
Lozan'da Ermeni Talepleri ve Türkiye'nin Kararı
Hikmet Özdemir
Lozan: Bir Diplomasi Mücadelesinin Anatomisi
Sevtap Demirci
Lozan ve Laiklik
Taha Akyol
15:20 - 15:35 Coffee Break ( Çay-Kahve Arası)
15:35 - 18:00 KONGRE DEĞERLENDİRME OTURUMU
İSTANBUL DEKLARASYONU

KAPANIŞ PROGRAMI